KO ĆE PRATITI PRIMENU LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA GRADA SUBOTICE?

KO ĆE PRATITI PRIMENU LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA GRADA SUBOTICE?

Foto: NJ/Magločistač

Objavio: Magločistač

19.02.2018

Kategorija: Subotica

Komisija za izbor članova Radnog tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP-a), koji je Skupština grada Subotice usvojila 6. jula 2017. godine, utvrdila je rang listu kandidata, prema sledećem redosledu: Bojan Vranić, Ilija Vukanović, Đurđica Tepavac, Dobrila Relić, Slobodan Vujković, Rajko Vrbica, Slobodan Martinović, Jovan Škrebić, Đorđe Dragojlović.

Rangiranje je izvršeno nakon usmenog testiranja kandidata koji su podneli blagovremene i potpune prijave na Javni konkurs za izbor članova Radnog tela za praćenje primene LAP-a, raspisan 24. novembra prošle godine.

Svaki kandidat je posebno ispitan u skladu sa kriterijumima i merilima iz Pravilnika o uslovima, kriterijumima i merilima za izbor članova Radnog tela za praćenje primene LAP-a.

[quote]

Ko su kandidati za članove Radnog tela za praćenje primene LAP-a?

 

Bojan Vranić, nastavnik, ekonomista po struci. Svoje dosadašnje rezultate ocenjuje kao uspešne. Na prvom mestu, svojim uspehom smatra svoju ulogu roditelja i svoj posao nastavnika. Izneo je svoje stavove po pitanju korupcije do sada i smatra da je korupcija tema kojoj se može posvetiti velika pažnja. Pružao je podršku svim licima koja su mu se obratila za pomoć u ovoj oblasti, i u dva slučaja pravda je zadovoljena. Stanje korupcije je ranije bilo u većoj meri izraženo nego sada. Njegov cilj je da pomogne gradu u ovoj oblasti i to je ujedno i razlog zbog koga se prijavio na ovaj Konkurs. LAP smatra prihvatljivim i siguran je da svojim iskustvom u administraciji i ekonomskim naukama, ali i u radu u obrazovnim ustanovama može u velikoj meri da pomogne. Vreme koje može da odvoji u ovoj temi, dnevno je 2-3 sata kvalitetnog rada i da isprati sve što je potrebno. Glavni motiv prijave na Konkurs je poboljšanje kvaliteta  života njegove porodice, okruženja, ali i ostalih građana, školovanje dece, ulazak u Evropsku uniju i, naravno, poboljšanje kvaliteta života u Subotici. Zadovoljan će biti ukoliko se ostvari 80 posto u odnosu na zacrtani plan.

Ilija Vukanović, diplomirani ekonomista po struci, kao svoje javne aktivnosti navodi svoj doprinos u sportu. Što se tiče ženskog fudbala, tu je učestvovao u antidiskriminisanju žena, njihovih zarada. Bio je član Komisije FSS, predstavljao je Srbiju u Estoniji, Sloveniji, Grčkoj. Rezultat njegovog zalaganja je vidljiv i smanjena je razlika u odnosu na muške sportiste. Kao građanin, imao je priliku da prijavi slučaj, odnosno, zaštiti prava učenika u jednoj školi, a rezultat je bio sankcionisanje. Za pomoć mu se nisu obraćali, ali svakako bi pomogao. Stanje korupcije u Subotici opisuje kao teško nasleđeno, smatra da se popravilo transparentnošću i ide na bolje. LAP ocenjuje kao pravi korak u suzbijanju korupcije. Dopada mu se i transparentnost u samom objavljivanju Konkursa i smatra ga pravim temeljom za dalje aktivnosti. Smatra da se korupcija ne može potpuno iskoreniti, ali se može smanjiti. Svojim radom može doprineti na više polja, dipl. ekonomista je, informisan je i ima 30 godina rada iza sebe. Timski rad smatra veoma bitnim za postizanje rezultata. Kao motiv ističe želju da mladi ostanu u ovom gradu i da imaju sve uslove za osnivanje porodice. Rezultatom bi smatrao u velikoj meri smanjenje korupcije.

Đurđica Tepavac, trenutno zaposlena na ekonomsko-finansijskim poslovima, ekonomista po struci. Do sada nije imala priliku da se bavi javnim aktivnostima usko vezanim za korupciju. Korupcija je nešto novo u njenoj sferi interesovanja i želi da da svoj doprinos. Smatra da je ovaj plan dobro izrađen i da će se uz pomoć istog korupcija znatno smanjiti. Što se tiče prijavljivanja, jednom je prijavila problem, međutim, rezultat je izostao. Za pomoć i podršku su joj se obraćali prijatelji, poznanici, naravno, njena podrška nije izostala, što ih je ohrabrilo i nakon toga su usledili rezultati. Đurđica smatra da korupcija u Subotici ne odudara od uređenijih sredina, a i s obzirom na ekonomsku situaciju smatra da postoji korupcija na srednjem nivou u dosta sfera i akterima smatra ljude koji su u mogućnosti da prime mito. Lokalni antikorupcijski plan ocenjuje vrlo pozitivno. Svoj doprinos može da da i svoje vreme može da posveti ovom planu, naravno, uz rad sa kolegama, odnosno, timski rad za koji je spremna. Oblasti koje može kvalitetno da prati su javna preduzeća, obrazovanje, rad sa najmlađima jer je i sama majka dvoje dece. Glavni motiv joj je ukazivanje na to da korupcija postoji i da treba da se rešava. Jedan rešen problem njoj će predstavljati zadovoljstvo.

Dobrila Relić, diplomirani pravnik po struci, iznela je javne aktivnosti kojima se bavila kao građanin i kroz posao, dok se kroz institucije nije bavila javnim aktivnostima. Smatra da je važnost antikorupcijskog shvatanja pojedinca jako bitna u borbi protiv korupcije. Kao građanin nije bila u prilici da ukazuje na korupciju. Kada je u pitanju pomoć i podrška, pružala je kada su joj se obraćali ljudi iz njene okolikne, a rezultat za jedan slučaj je bio pokretanje disciplinskog postupka. Što se tiče korupcije, smatra da u odnosu na druge sredine u državi nije ni bolje ni lošije stanje. Uverena je da svojim zalaganjem može da pomogne i spremna je na timski rad. Zanima je primena ovog plana na društveno osetljive kategorije. Takođe smatra da sami sebi najbolje možemo pomoći uz velike napore, maksimalno zalaganje i preventivi i tako suzbiti korupciju u korenu.

Slobodan Vujković, diplomirani inžinjer tehnologije, trenutno zaposlen kao stručni konsultant. Kada se priča o uzbunjivaču, čuo je za jedan slučaj, ali nije imao povratne informacije. Smatra da za svaku prijavu mora da postoji adekvatan dokaz, kao i da on nije imao prilku da prijavi nijedan slučaj. Kao građanin imao je priliku da prijavi korupciju u jednom prestižnom preduzeću i rezultat je bio smena odgovornih. Smatra da će uvođenjem reda u javne nabake koje moraju biti transparentne lokalana samouprava i javna preduzeća mnogo bolje funkcionisati. Za sada nije uvideo zloupotrebu. LAP smatra približavanjem Evropi i rad na samom planu treba da bude konstantan u narednom periodu. LAP koji je imao prilike da pročita, ali nije izučio pre samog dolaska na usmeno propitivanje. Angažovao bi se maksimalno u slučaju da postane član ove radne grupe i pomogao bi svojim znanjem i iskustvom. Spreman je na timski rad, segment koji može da prati su tenderi. Glavni motiv prijave na Konkurs je pomoć u pronalaženju načina za smanjenje korupcije u našem gradu.

Rajko Vrbica, trenutno zaposlen kao samostalni referent, ekonomista po struci. Javnim aktivnostima se nije bavio, osim u opisu svog radnog mesta. Polje njegovog delovanja najviše je vezano za Narodnu banku, zbog svakodnevnog putovanja (Subotica-Novi Sad) nije imao vremena da se bavi drugim javnim aktivnostima. Na svom radnom mestu ostvarivao je velike rezultate. Zahvaljujući njemu i njegovom timu saradnika, u jednoj banci je uočeno veliko pranje novca. Rezultat je bio sankcionisanje aktera iz banke. Istakao je da je pogodno tlo za korupciju javni sektor, medicina, sudstvo, javna komunalana preduzeća, školstvo nešto manje. Kao građanin je imao prilku da prijavi korupciju u zdravstvu. Imao je prilku da pomogne, odnosno, da pruži podršku uz svoje znanje kada su mu se obratili za pomoć, savet, i u tim situacijama je bilo rezultata. Što se tiče stanja korupcije u Subotici, smatra da postoji u najvećoj meri na polju javnih nabavki. Smatra da korupcija postoji, ali u kom obimu ne bi se izražavao.

Slobodan Martinović,diplomirani inžinjer agronomije rodom iz Prijepolja, trenutno živi u Subotici. Na samom početku usmenog testiranja, gospodin Slobodan Martinović je postavio pitanje da li će Skupština grada i u kolikoj meri ceniti i uvažavati mišljenje Komisije po pitanju izbora kandidata. Član Komisije Dragi Vučković je izneo da je zadatak Komisije da testira kandidate i rang listu uputi Skupštini grada koja donosi odluku o izboru članova Radnog tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP-a). Kandidat je izneo da je 15 godina bio u civilnom društvu, učešće građana u izradi akcionog plana 2017/2018, donošenje zakona o državnoj upravi. Izneo je da je učestvovao u projektu „Brana na Limu“, gde je imao rezultat da je investitor odustao. Kao građanin je bio u prilici da ukaže na zloupotrebu i takođe je rezultat bio pozitivan. U pitanju je bila jedna romska porodica i uspeli su da dobiju svoje izvode koji su im bili potrebni. Kandidat je izneo da se oseća kao građanin drugog reda, i da je nezadovoljan sistemom koji smatra partokratskim i kako svuda vlada partokratija, kao i da će izbor članova za praćenje LAP-a pokazati da li je bilo volje da ovo telo bude objektivno izabrano i da se isto stvarno bavi problemom korupcije. Predsednik Komisije Jasmina Stevanović je na osnovu prethodne izjave pitala da li to, po njemu, znači da ukoliko se on ne nađe na listi izabranih kandidata apriori biti loš i neobjektivan izbor. Njegov odgovor je bio negativan. Na LAP za Grad Suboticu nema zamerki, samo je pitanje kako će se implementirati i kako će se ponašati kao radno telo i predstaviti civilnom društvu. Po njegovim rečima, sposoban je i spreman za timski rad. Oblasti koje može kvalietno da prati su: usvajanje propisa u lokalnoj samoupravi, razvoj programa pomoći invaliditeta, prostorno urbanističko planiranje i dr. Motiv njegovog prijavljivanja je želja za bolji život za sebe i zajednicu.

Jovan Škrebić, trenutno nezaposlen, diplomirani ekonomista po struci. Bavio se funkcijama u popisu stanovništva na mestu kontrolora. Što se tiče njegovog delovanja na polju antikorupcije, nije se bavio kroz javne aktivnosti, odnosno, susretao se kroz prijave ljudi iz njegove okoline kada su mu se obratili za pomoć. Slučaj se desio u zdravstvu i učestvovao je u toj prijavi. Rezultat tog slučaja je bila sankcija lekara. Pružao je podršku, čak je i lično imao problem. Smatra da u Subotici postoji dosta veliki stepen korupcije u odnosu na normalan nivo korupcije i uglavnom su to tenderi, javne nabavke, javna sredstva i licitacije. Što se tiče LAP-a, misli da on lično može mnogo da doprinese i to donošenjem odluka transparentno. Istakao je da ima vremena da mu se posveti i snalazi se u timskom radu. Spreman je da se žrtvuje protiv svojih interesa. Oblasti koje bi mogao da prati su ekonomija, odnosno, tenderi i javne nabavke.

Đorđe Dragojlović, trenutno penzioner koji je svoj radni vek proveo radeći kao novinar. Direktrno se nije bavio antikorupcijom, međutim, kao čoveku iz medija građani su dolazili sa primedbama, ali s obzirom da to ništa nije bilo potkrepljeno dokazima, nije imao priliku da pomogne i samim tim ne može da priča o rezultatima. Kao građanin jeste ukazivao nekoliko puta da postoje naznake korupcije, ali i tu je izosato rezultat. Izneo je da je pretenciozno reći da korupcije u našem gradu nema, jer u svakom društvu postoji bar 20 posto korupcije. Razlog njegovog prijavljivanja na Konkurs je taj što je par godina bio isključen iz javnog života i želi da se povrati i da da svoj doprinos LAP-u. Plan pre samog dolaska  na usmeno propitivanje nije pročitao, ali u slučaju da bude angažovan, više bi se pozabavio istim. Ima dovoljno vremena da se posveti radu u radnom telu i spreman je za timski rad. Svaku oblast koja traži specifično znanje može kvalitetno da prati. Motiv prijavljivanja je taj što je čitav život javno aktivan i smatra da može da da svoj doprinos. Zadovoljan bi bio ako bi se stvorila atmosfera u kojoj bi korupcija bila iskorenjena.

[/quote]

Utvrđena rang lista kandidata biće dostavljena Skupštini grada, koja treba da izabere predsednika i četiri člana Radnog tela za praćenje primene LAP-a na mandatni period od dve godine.

(Magločistač)

[clear]

Podelite sa prijateljima:

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljenja. Obavezna polja su markirana *

Upišite tekst *

Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ne nužno i stavove redakcije portala Magločistač. Na našem sajtu biće objavljeni svi pristigli komentari, osim komentara koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede ili nisu u vezi sa temom članka koji se komentariše. Govor mržnje je definisan Zakonom o javnom informisanju i medijima, koji u članu 75. kaže: „Idejama, mišljenjem, odnosno informacijama, koje se objavljuju u medijima ne sme se podsticati diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, polu, zbog njihove seksualne opredeljenosti ili drugog ličnog svojstva, bez obzira na to da li je objavljivanjem učinjeno krivično delo”. Pre nego što budu objavljeni, komentari moraju biti odobreni od strane naših moderatora, pa vas molimo za malo strpljenja.